nov 05, 2018

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju motornih vozila –sistemom zatvorenih koverti –i poziv

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju motornih vozila –sistemom zatvorenih koverti –i poziv

ZU Dom zdravlja„Dimitrije –Dika Marenić“Danilovgrad na osnovu članova 30 i 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG”, broj 21/09 i 40/11), a u skladu sa čl. 6. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Službeni List CG br. 44/10), a na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija broj: 01-15168/2018 od 03.10.2018. godine, saglasnosti Ministarstva zdravlja broj.404-213/2018-4 od 05.10.2018. godine, Odluke o pokretanju postupka prodaje putničkih motornih vozila br.2159 od 18.09.2018.godine, objavljuje:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA –SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI –I POZIV

Spisak vozila koja su u vlasnistvu JZU Dom zdravlja"Dimitrije –Dika Marenić"Danilovgrad Rb. Marka\Tip.

Vozila se mogu pogledati 07., 08,, 09. novembra 2018 godine u vremenskom periodu od 08 h-13 h Ponude se predaju u ul. I Bokeljske brigade b.b Danilovgrad u kancelariji br.35. treći sprat u terminu od 09:00 do 12:00 časova, 12 novembra 2018. godine.

Otvaranje ponuda obaviće se 12 novembra 2018 godine u prostorijama u ul. I Bokeljske brigade b.b Danilovgrad u kancelariji br.31. treći sprat u13:00 časova.

Ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

JZU Dom zdravlja„Dimitrije –Dika Marenić“Danilovgrad

„ponuda za kupovinu vozila”

„ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda“

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

- Redni broj vozila za koje je ponuđač zainteresovan,

- ponuđena cijena izraženu u eurima,

- tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

Sva vozila se prodaju u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju. Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.

Ukoliko za jedno vozilo pristignu dvije ili više ponuda sa istim iznosom, ponuđači nakon otvaranja, dostavljaju nove ponude, koje ne smiju biti manje od već ponuđenih.

Sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključen ugovor o kupoprodaji vozila i isti će biti obavezni da iznos uplate u roku od 10 dana od dana održane prodaje na žiro-račun prodavca br 550-4513-27 prihodi od prodate imovine.

Učesnici na javnom nadmetanju su dužni da uz ponudu dostave uplatnicu depozita u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti vozila na žiro –račun broj 550-4513-27 kod Socite Generale Montenegro banke. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najvećom depozit neće biti vraćen.

Sva vozila se prodaju u vidjenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje. Obaveze po osnovu poreza i prenosa prava svojine snosi kupac.

Prodaju vozila će sprovesti Komisija određena Rešenjem Doma zdravlja ,,Dimitrije-Dika Marenić“ Danilovgrad.

Kontakt osoba:Vesko Velimirović

Kontakt telefon: 067 /260-047 020 /812 -106

Zvati radnim danima u perodu od: 08 h-13 h