sep 17, 2023

Oglas za prodaju RTG APARATA

Oglas za prodaju RTG APARATA

ZU Dom zdravlja„Dimitrije –Dika Marenić“Danilovgrad na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje RTG aparata.broj:1322 od 19.04.2023.godine, a na osnovu članova 30 i 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG”, broj 21/09 i 40/11), a u skladu sa čl. 6 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Službeni List CG br. 44/10), i zaključka Vlade Crne Gore br.07-427/23-2616/2 od 15.06.2023. godine , objavljuje:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU MEDICINSKE OPREME

I POZIV

 

Rb. Marka\Tip 

1.RTG APARAT ,,UNIVERSAL X-RAY ANALOGUE"

početna cijena

4900.00 € bez PDV-a

 

Oprema se može pogledati 18 ,19 i 20. septembra 2023 godine u vremenskom periodu od 10h-14h

Ponude se predaju u ul. I Bokeljske brigade b.b Danilovgrad u kancelariji br.35. treći sprat u terminu od 09:00 do 12:00 časova do 22.09.2023.godine do 12h časova

Otvaranje ponuda obaviće se 22.09.2023 godine u prostorijama u ul. I Bokeljske brigade b.b Danilovgrad u kancelariji br.25. treći sprat u 13:00 časova.

Ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

ZU Dom zdravlja„Dimitrije –Dika Marenić“Danilovgrad

„ponuda za kupovinu RTG aparata”

„ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

- Naziv aparata

- Ponuđena cijena izraženu u eurima bez PDV-a

- Tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

- Dokaz o uplati depozita

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) imaju sva pravna i fizička lica koja predaju ponude u zatvorenim kovertama.

Oprema se prodaje u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Kriterijum za prodaju opreme je najveća ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može biti manja od početne cijene.

Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda sa istim iznosom, ponuđači nakon otvaranja, dostavljaju nove ponude, koje ne smiju biti manje od već ponuđenih.

Sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen ugovor o kupoprodaji i isti će biti obavezan da iznos uplati u roku od 10 dana od dana održane prodaje na žiro-račun prodavca br 510-202597-60 CKB banka prihodi od prodate imovine.

Učesnici na javnom nadmetanju su dužni da uz ponudu uplate depozit, u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti na račun br 510-202594-60 CKB banka. Ukoliko ponuđač odustane od ponude koja je proglašena najvećom depozit neće biti vraćen.

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje.

Prodaju opreme će sprovesti Komisija određena Rešenjem Doma zdravlja ,,Dimitrije-Dika Marenić“ Danilovgrad

Kontakt osoba:Miloš Simonović

Kontakt telefon: 068/123-333

Zvati radnim danima u perodu od: 09h-14h