feb 15, 2023

JAVNI KONKURS - ZA IMENOVANJE DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA „DIMITRIJE-DIKA MARENIĆ“ DANILOVGRAD NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

JAVNI KONKURS  - ZA IMENOVANJE DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA „DIMITRIJE-DIKA  MARENIĆ“ DANILOVGRAD NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

ZU Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“ Danilovgrad, na osnovu člana 74 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“, broj 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20 i 8/21), raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA „DIMITRIJE-DIKA MARENIĆ“ DANILOVGRAD NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

Prijavu na javni konkurs može podnijeti lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, ispunjava I sljedeće posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br: 186 od 26.01.2022. godine i Odlukom o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ZU Doma zdravlja Danilovgrad broj: 129 od 17.01.2023. godine:


- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 300 (CSPK) kredita
- VII- 1 nivo kvalifikacije obrazovanja
- Fakultet iz oblasti medicine
- Položen stručni ispit
- 3 godine radnog iskustva


ili


- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita
- VII- 1 nivo kvalifikacije obrazovanja
- Pravni ili ekonomski fakultet
- Položen stručni ispit
- 3 godine radnog iskustva


Uz prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju (CV) I sljedeće dokaze:


1. o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja (diploma)
2. o položenom stručnom ispitu
3. o radnom iskustvu
4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično
djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

 

Uz dokaze o ispunjenosti uslova koji se dostavljaju u original ili ovjerenoj kopiji, kandidati su dužni dostaviti i Program rada I razvoja zdravstvene ustanove za mandatni period. Prijave sa dokazima podnose se Ministarstvu zdravlja u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom “za javni konkurs za izbor direktora ZU Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“ Danilovgrad“ dostavljaju se neposredno na arhivi Ministarstva zdravlja ili poštom na adresu Rimski trg 45 Podgorica. Imenovanje kandidata obaviće se u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa.